ÚvodJak nahlásit úrazMáte jako pojištěný nějaké povinnosti?

Máte jako pojištěný nějaké povinnosti?

Má pojištěný nějaké povinnosti?

Pokud uzavřete s pojistitelem pojistnou smlouvu, máte také určité povinnosti.

Povinnosti před uzavřením pojištění

  • Pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojišťovny týkající se sjednávaného pojištění a zdravotního stavu pojištěného a nezamlčet nic podstatného, včetně existence dalších pojištění.

Povinnosti v průběhu pojištění

  • Platit pojistné ve výši uvedené v pojistné smlouvě.
  • Oznámit zánik pojistného nebezpečí, pojistného rizika a pojistného zájmu, změnu podstatných skutečností a změny týkající se kontaktních a osobních údajů (např. změnu jména, příjmení, adresy, elektronické adresy, omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka), změnu pracovní, sportovní nebo jiné zájmové činnosti).
  • Písemně oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu každou změnu povolání (tj. změnu zaměstnání, podnikání nebo výkonu jiné samostatné výdělečné činnosti) pojištěného, každou změnu zájmové nebo sportovní činnosti.

Povinnosti v případě vzniku pojistné události

  • Bez zbytečného odkladu vyhledat po úrazu lékařské ošetření, léčit se podle pokynů lékaře. Dodržovat lékařem stanovený léčebný režim a vyloučit jednání, které brání uzdravení. Pojištěný je povinen vyvinout potřebnou součinnost při hospitalizaci a při kontrole dodržování léčebného režimu,
  • Bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat pravdivé a úplné vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, předložit k tomu potřebné či požadované doklady.
  • Učinit veškerá opatření nutná k minimalizaci a rozsahu následků újmy na zdraví nebo životě.

Konkrétní výčet povinností, které pojištěný má, je uveden v zákoně, pojistné smlouvě a pojistných podmínkách daného produktu.

Nechte si spočítat nezávaznou kalkulaci

closeup-accountant-hands-counting-calculator