ÚvodJak nahlásit úraz

Jak nahlásit úraz?

Stal se vám úraz a máte sjednáno úrazové pojištění?

Poradíme vám, jak postupovat při nahlášení škodní události.

icon-firm-16ÚRAZ

 • Pokud se vám stane úraz, doporučujeme co nejdříve navštívit lékaře
  Pro další komunikaci budete potřebovat kopii lékařské zprávy.
  Úraz pojišťovně hlásí oprávněná osoba – pojištěný, kterému bude vyplaceno plnění.                           

icon-firm-9NAHLÁŠENÍ

icon-citizen-11POTŘEBNÉ DOKUMENTY

 • K úspěšnému nahlášení pojistné události budete potřebovat:
  - Číslo smlouvy.
  - Datum narození.
  - Občanský průkaz.
  - Další doklady pro nahlášení škody (např. lékařské zprávy atd.).

  Dále si pojišťovna může vyžádat ještě např.:
  - Podrobný popis okolností úrazu.
  - Policejní protokol a zprávu o závěru vyšetřování - pokud byla příčina vzniku události šetřena policií.   
  - Lékařskou zprávu, která udává povahu a rozsah všech tělesných poškození/trvalých následků.
  - Přesnou diagnózu.
  - Všechny dokumenty o předchozím zdravotním stavu.
  - Kompletní výpis ze zdravotní karty atd.

 • Nahlásit pojistnou událost a jednat za vás při její likvidaci může kromě vás i:
  - Zákonný zástupce (je potřebovat doložit rodný list).
  - Zplnomocněný zástupce (je potřeba doložit plnou moc).                                                                        

icon-firm-12VÝPLATA PLNĚNÍ

 • Na vyřešení pojistné události má pojišťovna zákonnou lhůtu 3 měsíce, ale většinu událostí stihne vyřídit do 1 měsíce od data nahlášení. Vše závisí na obsáhlosti pojistné události, a také na tom, zda spolu s hlášením obdrží kompletní informace.

icon-firm-15 NA CO SI DÁT POZOR

 • Myslete na výluky a omezení. Výčet všech výluk či omezení je uveden přímo v pojistných podmínkách daného produktu a může se u pojišťoven lišit.

  Důležité je také vědět, že pojišťovna je oprávněna snížit pojistné plnění zejména:
  - Pokud došlo k pojistné události následkem požití alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo přípravků obsahujících návykové látky.
  - V případě nedodržení léčebného režimu. Tím se rozumí zejména nerespektování pokynů lékaře při léčbě nebo zbytečný odklad vyhledání lékařského ošetření při vzniku úrazu.

icon-firm-21Příklady událostí, na které se pojištění nevztahuje...

 • Pojistné události, které nastaly v přímé nebo nepřímé souvislosti s válečnými událostmi, invazí, vnitřními nepokoji nebo jadernou katastrofou, či při plnění služebních úkolů vojáků při zahraničních misích.
 • Události vzniklé v souvislosti s úmyslným trestným činem, za který byl pojištěný pravomocně odsouzen, nebo kterým si úmyslně ublížil na zdraví.
 • Úrazy, které vznikly následkem sebevraždy, pokusu o sebevraždu, jakož i úmyslného poškození vlastního zdraví.
 • Úrazy, které vznikly následkem radioaktivního záření.
 • Úrazy, které vznikly při řízení motorového vozidla pojištěným bez odpovídajícího řidičského oprávnění.
 • Úrazy, které vznikly následkem vykonávání jakéhokoli profesionálního sportu včetně tréninku, při rizikových sportech nebo jiných činnostech se zvýšeným rizikem vzniku úrazu (pokud nebylo dohodnuto jinak).
 • Úrazy, které vznikly v důsledku epileptického záchvatu.
 • Psychické újmy.
 • Infekční nemoci.
 • Patologické a únavové zlomeniny.
 • Výhřez meziobratlové ploténky a s ním související obtíže.
 • Pracovní úraz a nemoc z povolání, pokud nemají povahu úrazu vymezeného v pojistných podmínkách.
 • Úhrady u lékařů.
 • Úhrada za léky.
 • Věcné škody, které vzniknou při úrazu (např. zničené oblečení, brýle apod.).

 

icon-firm-20Příklad kalkulace měsíčního pojistného

Muž, 35 let, administrativní pracovník, si uzavře úrazové pojištění s následujícím rozsahem pojištění:

 • Smrt úrazem 400 000 Kč.
 • Trvalé následky úrazu 400 000 Kč.
 • Denní odškodné za dobu nezbytného léčení 200 Kč.
 • Hospitalizace následkem úrazu 200 Kč.

Kolik Kč měsíčně zaplatí za pojištění?

 • Pojišťovna A 325 Kč.
 • Pojišťovna B 345 Kč.
 • Pojišťovna C 381 Kč.

priklad 3-1

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny pouze stručné příklady plnění za konkrétní poškození. Výše plnění za jednotlivá poškození naleznete v Oceňovacích tabulkách příslušné pojišťovny.

Nechte si spočítat nezávaznou kalkulaci

closeup-accountant-hands-counting-calculator